Nitroglicerino vartojimas hipertenzijai gydyti, Nitroglicerinas su slėgiu - Aritmija November


Ap­link vis gir­di­me: in­sul­tas, in­fark­tas, krau­jos­pū­dis.

nitroglicerino vartojimas hipertenzijai gydyti

Kaip iš­veng­ti šių su­si­rgi­mų, ko­kią pir­mą­ją pa­gal­bą ga­li­ma su­teik­ti žmo­gui, kal­ba­mės su Bir­žų li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja slau­gai Aud­ro­ne Gai­ga­lie­ne. Pa­di­dė­ju­siu krau­jo spau­di­mu skun­džia­si daž­nas. Gal šie skun­dai nė­ra vi­sai pa­grįs­ti?

Nau­jau­sių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja diag­no­zuo­ja­ma be­veik kas tre­čiam suau­gu­siam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui. Kiek­vie­no žmo­gaus krau­jos­pū­dis ga­li kis­ti na­tū­ra­liai. To­kių svy­ra­vi­mų pa­si­tai­ko ga­na daž­nai.

Saugok širdį - galvok, ką valgai!

Pa­vyz­džiui, krau­jo spau­di­mas ga­li lai­ki­nai pa­di­dė­ti sun­kiai fi­ziš­kai dir­bant ar­ba spor­tuo­jant, su­si­ner­vi­nus ar iš­si­gan­dus. Ta­čiau su­si­jau­di­nus ar nuo per di­de­lio fi­zi­nio krū­vio pa­di­dė­jęs krau­jos­pū­dis svei­kiems žmo­nėms grei­tai nor­ma­li­zuo­ja­si. Pa­di­dė­jęs ar­te­ri­nis krau­jo spau­di­mas dar ne­bū­ti­nai li­ga, bet vi­sa­da dė­me­sio ver­tas fak­tas.

nitroglicerino vartojimas hipertenzijai gydyti

Sa­ko­ma, kad ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja yra pa­vo­jin­ga li­ga? Ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja yra su­dė­tin­ga li­ga, ku­rios at­si­ra­di­mą le­mia daug veiks­nių. Tu­ri reikš­mės am­žius 35—40 m.

Nitromint aerozolis

Kar­dio­lo­gai pa­ste­bi, kad krau­jos­pū­džio pro­ble­mos ypač bū­din­gos ener­gin­giems, veik­liems ir emo­cio­na­liems žmo­nėms. Ne vel­tui hi­per­ten­zi­ja yra va­di­na­ma sku­ban­čių­jų li­ga.

  1. Сьюзан стояла, завернувшись в мохнатое полотенце, не замечая, что вода капает на аккуратно сложенные веши, приготовленные накануне: шорты, свитер - на случай прохладных вечеров в горах, - новую ночную рубашку.
  2. Pratimai hipertenzijai ant treniruoklių
  3.  Мидж… Она прекратила печатать и повернулась к .
  4.  - Он заверил меня, что «ТРАНСТЕКСТ» в полной исправности.

Ar­te­ri­nė hi­per­ten­zi­ja pa­žei­džia smul­kią­sias ir stam­bią­sias krau­ja­gys­les, šir­dį, inks­tus, cent­ri­nę ner­vų sis­te­mą.

Dėl krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mų siau­rė­ja jų spin­dis, ma­žė­ja tamp­ru­mas, pro­gre­suo­ja ate­rosk­le­ro­zė, su­trin­ka or­ga­nų mi­ty­ba ir at­si­ran­da li­gos komp­li­ka­ci­jų. Kuo skun­džia­si pa­cien­tai?

nitroglicerino vartojimas hipertenzijai gydyti

Li­ga dau­ge­lį me­tų ga­li ne­su­kel­ti jo­kių simp­to­mų. Ne­si­ma­tuo­da­mas krau­jos­pū­džio, pa­cien­tas ga­li ne­ži­no­ti, jog ar­te­ri­nis krau­jos­pū­dis pa­di­dė­jęs.

nitroglicerino vartojimas hipertenzijai gydyti

Pra­de­da reikš­tis pa­ste­bi­mi, įvai­raus po­bū­džio ir skir­tin­go in­ten­sy­vu­mo simp­to­mai: gal­vos svai­gi­mas bei skaus­mas daž­niau­siai ry­tais pa­kau­šio sri­ty­jespau­džian­tis skaus­mas krū­ti­nė­je, pil­ve, py­ki­ni­mas. Jei sun­kiau fi­ziš­kai pa­dir­bė­jus ima ka­muo­ti du­su­lys bei plak­ti šir­dis, jei ry­tą ke­lian­tis iš lo­vos ne­ti­kė­tai su­svaigs­ta gal­va ar ima mir­gė­ti aky­se — rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti svei­ka­ta ir kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją, nes mi­nė­ti simp­to­mai ga­li bū­ti ženk­las, kad ser­ga­te hi­per­ten­zi­ja.

Pas­kir­tus vais­tus bū­ti­na kas­dien var­to­ti. Ne­re­gu­lia­rus vais­tų nuo hi­per­ten­zi­jos var­to­ji­mas daž­nai tik pa­sun­ki­na li­gos ei­gą.

Širdies širdies defektai; Tendencija hipotenzijai. Geriau susilaikyti nuo nitroglicerino vartojimo nėščioms moterims ir maitinančioms motinoms. Jo paskyrimo vaikams ir paaugliams saugumas nebuvo nustatytas, todėl nitroglicerinas paprastai nenaudojamas iki 18 metų. Nurodytos kontraindikacijos susijusios su visomis nitroglicerino dozavimo formomis. Be to, ilgai vartojami vaistai yra kontraindikuotini žmonėms su padidėjusia žarnyno peristaltika ir skrandžio absorbcija, o intraveninis nitroglicerinas draudžiamas trauminiam smegenų pažeidimui, sunkiai aterosklerozei, šokui, peritoninei hematopoetinei ir toksinei plaučių edemai.

Kaip pa­dė­ti sau tu­rint aukš­tą krau­jos­pū­dį? Bū­ti­na per­tvar­ky­ti gy­ve­ni­mo bū­dą — dau­giau ju­dė­ti, svei­kai mai­tin­tis, at­si­sa­ky­ti ža­lin­gų įpro­čių. Sten­ki­tės gi­liai kvė­puo­ti, ne­su­lai­ky­ki­te oro krū­ti­nė­je.

CORVITOL, 50 mg, tabletės, N50

Ven­ki­te stai­gių tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čių, il­ga­lai­kio stre­so. Su­ma­žin­ki­te iki mi­ni­mu­mo drus­kos var­to­ji­mą, nes drus­ka su­lai­ko or­ga­niz­me van­de­nį, o tai di­di­na krau­jos­pū­dį. Val­gy­ki­te kar­tus per die­ną, sten­ki­tes var­to­ti kuo įvai­res­nį mais­tą, ku­ria­me yra ka­lio mityba hipertenzijai medicininė mityba ab­ri­ko­sai, da­tu­lės, avo­ka­dai, bul­vės, po­mi­do­rai, ra­zi­nos ir t.

Ko­kios daž­niau­sios aukš­to krau­jos­pū­džio pa­sek­mės?

  • Agen | Vartojimas, šalutinis poveikis | hooters.lt
  • Kita informacija 1.
  • ARPLEXAM | Vartojimas, šalutinis poveikis | hooters.lt

Ne­gy­do­ma hi­per­ten­zi­ja ga­li su­kel­ti to­kias li­gas kaip mio­kar­do in­fark­tą, gal­vos sme­ge­nų in­sul­tą, šir­dies ir inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mą, sme­ge­nų veik­los, re­gė­ji­mo su­tri­ki­mus ir kt.

Daž­nai grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą kvie­čia­si li­go­niai, ku­rie sa­vo nuo­žiū­ra nitroglicerino vartojimas hipertenzijai gydyti šei­mos gy­dy­to­jo pa­skir­tų vais­tų var­to­ji­mą ar­ba var­to­ja ne­re­gu­lia­riai. No­riu pri­min­ti, kad yra ke­li simp­to­mai, sig­na­li­zuo­jan­tys, kad gre­sia sme­ge­nų in­fark­tas.

Vie­nas iš jų — stai­ga at­si­ra­dęs vie­nos vei­do pu­sės, ran­kos ar­ba ko­jos nu­tir­pi­mas ar silp­nu­mas. Ant­ras po­žy­mis — stai­ga su­tri­kęs ma­ty­mas vie­na ar­ba abiem aki­mis.

Nitroglicerinas su slėgiu

Tre­čia­sis — stai­ga su­tri­ku­si kal­ba, kai sun­ku kal­bė­ti ar­ba su­pras­ti, ką ki­ti sa­ko. Ket­vir­ta­sis — stai­ga su­tri­ku­si pu­siaus­vy­ra ar­ba koor­di­na­ci­ja.

Žmo­gus ne­ga­li paei­ti, nors iki tol pui­kiai vaikš­čio­jo. Penk­tas po­žy­mis — stai­ga at­si­ra­dęs ne­pa­ke­lia­mas gal­vos skaus­mas, ypač jei­gu tai nu­tin­ka pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me.

nitroglicerino vartojimas hipertenzijai gydyti

Be­je, mig­re­na taip pat at­si­ran­da stai­ga, ta­čiau jai iš­si­vys­ty­ti rei­kia bent va­lan­dos. Apie in­sul­tą sig­na­li­zuo­jan­tis gal­vos skaus­mas — tar­si bo­ta­go kir­tis į pa­kau­šį — taip stai­giai jis at­si­ran­da.

O štai py­ki­ni­mas nė­ra bū­din­gas in­sul­to po­žy­mis, ypač jei­gu jis pa­si­reiš­kia be ki­tų mi­nė­tų po­žy­mių. Jei at­si­ra­do bent vie­nas iš šių po­žy­mių, pir­miau­sia rei­kė­tų skam­bin­ti grei­ta­jai pa­gal­bai.

Pakuotės turinys ir kita informacija Kas yra Nitromint ir kam jis vartojamas Veiklioji Nitromint medžiaga glicerolio trinitratas. Jis plečia kraujagysles — arterijas ir venas.

No­riu pri­min­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos nu­me­rius: Teo — 03, Om­ni­tel —Bi­te — ar­ba bend­ro­sios pa­gal­bos — Ma­ty­da­mi stai­ga su­ne­ga­la­vu­sį, są­mo­nę pa­ra­du­sį žmo­gų, kar­tais grie­bia­mės jį gy­dy­ti pa­tys.

Ko ne­rei­kė­tų da­ry­ti? Lauk­da­mi grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, žmo­gų bū­ti­nai pa­gul­dy­ki­me, bū­ki­me ša­lia, ste­bė­ki­me jo būk­lę.

Jo­kiu bū­du ne­duo­ki­me vais­tų, ypač jei žmo­gus ne­pa­žįs­ta­mas ir ne­ži­no­me, ko­kius vais­tus jis nuolat var­to­ja.

Skubančiųjų liga

Di­džiau­sia da­ro­ma klai­da — nit­rog­li­ce­ri­no ki­ši­mas žmo­gui. Net ma­ža nit­rog­li­ce­ri­no tab­le­tė la­bai stip­riai vei­kia krau­ja­gys­les ir ga­li stai­giai pa­blo­gin­ti žmo­gaus būk­lę, nitroglicerino vartojimas hipertenzijai gydyti kri­ti­nės ri­bos su­ma­žin­ti krau­jos­pū­dį, su­kel­ti ko­lap­są.

O to­kių at­ve­jų me­di­kai ži­no ne­ma­žai.